1. Предимства на регистрацията като земеделски стопанин
 • Регистрираните земеделски стопани имат право да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието и от нейните областни служби.
 • Регистрираните земеделски стопани могат да продават продукцията си на пазарите в цялата страна без касови апарати.[1]
 • Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност. Осигурителните вноски за тези лица могат да се изплащат от фондове за подпомагане на земеделските стопани по ред, определен от Министерският съвет.[2]
 • Регистрираните за съответната година земеделски стопани могат да кандидатстват за финансово подпомагане от ДФ “Земеделие” по национални програми и европейските фондове в областта на земеделието и развитие на селските райони
 1. На каква регистрация подлежи едно лице, за да бъде земеделски производител?

Регистрацията на земеделския стопанин[3] се извършва в регистъра на земеделските стопани, който се води от ОД“Земеделие“ и Регистрация в Регистър Булстат към Агенция по вписванията.

Регистрация на земеделски стопанин се извършва в ОД“Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалище на юридическото лице.

Субекти на регистрацията могат да бъдат две категории лица- физически лица навършили 18 г. ( вкл. и еднолични търговци) и юридически лица, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

При регистрацията си в ОДЗ земеделския стопанин получава регистрационна карта.

Регистрацията на земеделските стопани е безплатна.

Регистрираните земеделски стопани или упълномощени от тях лица представят ежегодно в срок от 1 октомври до 28 февруари актуална информация за дейността си

чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация областна дирекция „Земеделие“ заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до 28 февруари на следващата стопанска година и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност.

Регистрация в регистър Булстат

В срок от 7 дни след регистрацията си като земеделски стопанин в ОДЗ задължително се вписва в Агенция по спиванията в регистър Булстат като представя регистрационната си карта.

 1. Земеделските стопани търговци ли са по смисъла на Търговския закон?

Съгласно параграф 1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители земеделските производители са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция. Съгласно чл.2 т. 1 от Търговския закон НЕ се смятат за търговци физически лица, занимаващи се със селскостопанска дейност. Предвид разпоредбата на търговския закон физическо лице, което извършва селскостопанска дейност не може да се третира като търговец, освен в случаите когато е образувало предприятие и се е регистрирало като едноличен търговец.

 1. Земеделските стопани задължени ли са да имат касов апарат и да издават фискални касови бонове?

Съгласно чл. 4 от Наредба Н-18[4] Не е задължено да използва фискално устройство за отчитане на продажбите физическо лице, което отговаря кумулативно на следните изисквания:

 • Не е търговец по смисъла на ТЗ.
 • Продава собствена и непраработена селскостопанска продукция.
 • Продажбите НЕ се изършват на лицензирани стокови борси, тържища или пазар на производители, магазини, складове и други.
 1. Данъчно облагане[5]

Доходите на физически лица земеделски стопани, които не са търговци и не са избрали да се облагат по реда на едноличните търговци се облагат по реда на

 • Закона за данъците върху доходите на физически лица ( ЗДДФЛ). Облагаемият доход се определя като от получените доходи (включително и получените субсидии) се извадят нормативно признатите разходи. Нормативно признатите разходи не подлежат на документално доказване. Нормативно признатите разходи за земеделски производители са както следва:
 • 60% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по производство на непреработени продукти[6] от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
 • 40% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по производство на преработени продукти от селско стопанство и от производство на декоративна растителност.

Дължимият данък се образува като облагаемият доход се умножи по данъчната ставка, която е в размер на 10%.

Декларирането на облагаемият доход и дължимият данък се извършва с подаване на годишна данъчна декларация за облагане доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ. Декларацията се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода. Дължимият данък се заплаща в същия срок.[7]

Пример за изчисляване на облагаем доход и дължим данък:

Земеделски производител е получил доход в размер на 20 000 лв. за 2021 г. за производство на непреработена продукция. Облагаемият му доход е в размер на 8 000 лв. ( 20 000 лв.- ( 20 000* 60% )) Дължимият данък е в размер на 800 лв. ( 8 000* 10%)

 • Авансов данък по ЗДДФЛ

Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на авансовият данък се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода. Като пример може да дадем когато земеделския стопанин- физическо лице е продал продукцията си на друго физическо лице. Авансовият данък се дължи от земеделския производител. Авансовият данък се декларира с декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ. Декларацията се подава от земеделски стопани – еднолични търговци или самоосигуряващи се лица, които в качеството си на платци на доходи са задължени да удържат и внасят данъци по реда на ЗДДФЛ, както и от физически лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък за доходите от стопанската им дейност като земеделски стопани. Срокът за внасянето на данъка е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на годината данък не се дължи.

 • Други видове облагане на земеделските стопани [8]
 • Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани могат да изберат доходът им от стопанска дейност да се облага по реда на едноличните търговци. Облагаемият доход в този случай се определя по реда на ЗКПО за формиране на данъчна печалба ( Приходи- Разходи). Данъчната ставка е 15%. Изборът важи за 5 г.
 • Земеделски стопанин регистриран като едноличен търговец. Данъчна ставка 15%, право на преотстъпване на данък в размер на 60 %.
 • Земеделски стопанин регистиран като юридическо лице.
 1. Осигуряване

Регистрирани земеделски стопани съгласно Кодекса за социално осигуряване са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред. Същите придобиват качеството на „регистриран земеделски стопанин“ от датата на вписването му в регистъра по чл. 5 от Наредба № 3 от 29 януари1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и притежава това качество до деня на отписването му, при условие, че ежегодно заверява регистрационната си карта в областна дирекция „Земеделие“. Ако лицето не завери регистрационната си карта до определения срок, губи качеството си на регистриран земеделски стопанин до заверка на регистрационната му карта за следващата стопанска година. Декларацията за започване на дейност на самоосигуряващо се лице се подава в 7 дневен срок от започване на дейността.

Задължителните осигурителни вноски са за сметка на лицата и се дължат авансово през календарната година върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода. Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани от 1 април до 31 декември 2022 г., е 710 лв, а максималният – 3400 лв. Лицата, регистрирани като земеделски стопани, когато едновременно с тази дейност упражняват и друга дейност в качеството си на самоосигуряващи се лица, се осигуряват върху минималния месечен осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица в размер на 710 лв. – за периода от 1 април до 31 декември 2022 г. Задълженителните осигурителни вноски се внасят в срок до 25-то число на месеца следващ месеца, за който се дължат.

Пример:

Земеделски стопанин роден след 1959 г. осигуряващ се на 710 лв. дължи следните осигурителни вноски:

 • За Държавно обществено осигуряване ( вкл. Общо заболяване и майчинство)= 18,30% от 710 лв.= 129,93 лв.
 • За допълнително задължително пенсионно осигуряване 5% от 710 лв.= 35,50 лв.
 • За здравно осигуряване 8% от 710 лв.= 56,80 лв.

Декларациите, които се подават свързани с осигуряването са декларация образец 1 и образец 6. Декларация образец 1 се подава всеки месец, до 25-то число на месеца следващ месеца, за който се дължат осигуровките. Декларация образец 6 се подава веднъж годишно, до 30 април на следващата година, за която се дължат осигуровките.

Земеделски стопанин, които се осигурява на максималният осигурителен доход от 3400 лв. ( към декември 2022 г. ) на друго основание ( например трудов договор). не дължи осигурителни вноски.

[1] В настоящото изложение по- долу има подробно разискан въпроса със земеделските стопани и фискалните устройства

[2] Чл. 6, ал.10 от КСО

[3] Важи както за физическо лице, така и за едноличен търговец и за юридическо лице

[4] НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

[5] ЗДДС не е разгледан в настоящото изложение.

[6] Съгласно параграф 1, т.21 от ДР на ЗДДФЛ „Непреработен продукт от селско стопанство“ е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.

[7] Годишната данъчна декларация на земеделските стопани, които са регистрирани като еднолични търговци, както и тези които са избрали този ред за облагане, се подава от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

[8] В настоящото изложение няма да се навлиза в подробности на тези видове облагане и спецификите им

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас