Съгласно параграф 29 от ДР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица лицата упражняващи свободна професия ( freelancers ) са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;

б) не са регистрирани като еднолични търговци;

в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

В зависимост от дейността им, те се разделят в три групи:

 • Дейността изисква предварителна регистрация: нотариус, адвокат, счетоводител; одитор, частен съдебен изпълнител, лицензиран оценител, експерт към съда и прокуратурата, медицински специалист, застрахователен агент и други;
 • Дейността се облага с патентен данък: дърводелец, шивач, фризьор, козметик и други;
 • Извършвам професионална дейност на свой риск и за своя сметка – дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, извън горните две категории

 

За да упражняват своята свободна професия като такива, лицата следва да се регистрират в регистър Булстат в 7-дневен срок от началото на дейността ви. Регистрирането може да стане на място  в териториалните звена на Агенцията по вписванията  или по електронен път.

Необходими документи при регистрация на физическо лице, упражняващо свободна професия в регистър Булстат:

 1. Лична карта
 2. Заявление по образец за регистрация на лице упражняващо свободна професия
 3. Декларация за истинност на заявените обстоятелства
 4. Документ за платена държавна такса ( към момента е 10 лв)
 5. Документ, доказващ правото ви да упражнявате избраната професия. Може да е диплома за завършено образование, сертификат, удостоверение за завършен професионален курс или други.

 

След регистрацията, ще получите единен идентификационен код (ЕИК). След като вече сте получили ЕИК и имате регистрация като freelancer подлежите и на други регистрации в зависимост от самата свободна професия, доходите ви и осъществяването на трудовата ви дейност. Регистрациите са:

 • Регистрация в  НАП – за започване на трудовата дейност и вид осигуряване
 • Регистрация в Общината- ако се извършва патентна дейност
 • Регистрация по ЗДДС- при определени и специфични обстоятелства

 

 

 

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас