1. Регистрации

Регистрация по Закона за туризма на местата, които се отдават под наем.

Категоризация на имота в общината.

Регистрация в регистър Булстат

Регистрация в общината, където се намира имота за извършване на патентна дейнст.

Регистрация по ЗДДС

Регистрация на самоосигуряващо се лице

  1. ЗДДС

Краткосрочното отдаване под наем чрез чуждестранни онлайн платформи изисква задълженията регистрация по ЗДДС, дори и да отдавате тези имоти в качеството си на физическо лице. Регистрацията е по чл. 97а от ЗДДС. Тази регистрацията е специфична и има следните особености:

Регистрацията следва да се извърши в срок 7 дни ПРЕДИ плащането на комисионна към онлайн платформата и получаването на фактура за комисионна.

На облагане с данък подлежат само получените комисионни за посреднически услуги. Данъчната ставка е 20 %.

Начисленият ДДС се включва в дневник на продажбите с проткол по чл. 117 от ЗДДС, не по-късно от 15 дни, от датата на която данъкът е станал изискуем. Данъкът се плаща към НАП.

Справки- декларации по ЗДДС се подават ежемесечно, дори и да нямате получени факури за комисионни от онлайн платформи.

Регистрацията по чл.97 а от ЗДДС по никакъв начин не отменя задължението за задължнителна регистрация по ЗДДС при достигане на оборот или доброволна регистрация при условията на ЗДДС. Задължителната регистрация по ЗДДС от 01.01.2023 г. е достигане на облагаем оборот 100 000 лв. за предходните 12 месеца.

  1. ЗМДТ

Патентният данък е местен данък се декларира и плаща в съответната община, където се намира имота.

Условията за облагане с патентен данък са следните:

Физическите лица имат облагаем оборот по-малко от 50 000 лв.

Физическите лица не са регистирани по ЗДДС ( с изключение на регистрациите по чл.97а, чл.99 и чл. 100 ал. 2 от ЗДДС.)

Извършват точно определена дейност (патентна) отдаване за ползване на места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани с една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма. Дължи и се туристически данък определен от общината и се плаща в зависимост от броя на регистрираните нощувки.

Физическите лица, които облагат доходите си с патентен данък имат и задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, Приложение 7. Следва да се направи годишно преизчисление на дължимите осигурителни вноски и ако те са по-малко от реално получените суми от ФЛ, да се довнесат такива.

  1. ЗДДФЛ

Физическите лица, които не отговарят на условията за облагане с патентен данък по ЗМДТ следва да облагат доходите получени от краткосрочни наеми по реда на ЗДДФЛ.

Ако лицето се определя като търговец по реда на Търовски закон дори и да не е регистрирано като едноличен търговец, доходите му от дейността ще се облагат с 15% данък . При този вариант лицето следва да подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, Приложение 2. Също така лицето има задължение да подаде и годишен отчет за дейността към Националния статистически институт.

Различен е редът на облагане на физически лица, които извършват хотелирерски услуги чрез предоставяне на стаи под наем в обитаваното от лицето жилище. Тези лица се счита, че не са търовци по смисъл на Търговския закон. Облагането ще е с патентен данък по реда на ЗМДТ и данък наем в размер на 10 % с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

5. КСО

Преди да се започне краткосрочното отдаване под наем на имоти следва лицето да се регистрира в регистър БУЛСТАТ като самоосигуряващо се лице – свободна професия. При регистрирането физическото лице получава ЕИК от Регистър Булстат.

След като започне краткосрочното отдаване под наем на имоти физическото лице следва да подаде декларация за самоосигуряване към НАП. Декларацията се подава в 7 дневен срок след започване на дейността.

След регистрацията за самоосигуряване следва да се подава ежемесечно декларация образец 1 за авансово дължмите осигурителни и здравни вноски. Декларацията се подава в срок до 25-то число на месеца следващ месеца, за които се отнасят. Срокът за внасяне на осигурителните вноски също е 25-то число на месеца следеващ месеца, за които се отнасят.

Подава се годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за изравняване на осигурителния доход до 30.04 на годината следващата придобитите доходи.

Осигурителни вноски:

oсигурителни вноски за родените преди 1 януари 1960 г.;

за фонд „Пенсии“ на ДОО – 19.8%;

за здравно осигуряване – 8%;

в случай, че са избрали да се осигуряват и за фонд „Общо заболяване и майчинство“ на ДОО, осигурителната вноска за този фонд е е в размер на 3.5%;

oсигурителни вноски за родените след 31 декември 1959 г.;

за фонд „Пенсии“ на ДОО – 14.8%;

за здравно осигуряване – 8%;

Универсален пенсионен фонд – 5;

в случай, че са избрали да се осигуряват и за фонд „Общо заболяване и майчинство“ на ДОО, осигурителната вноска за този фонд е е в размер на 3.5%

Минималнията осигурителен доход е 780 лв, а максималният осигурителен доход е 3400 лв. към 05.08..23 г.

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас