Въз основа на нашето предишно проучване на данъчните ставки в България-  стандартнa ставка 20 %, намалена ставка 9 %  и нулева ставка 0 %, сега пренасочваме фокуса си към основен аспект на данъка върху добавената стойност (ДДС) – освободени доставки. Освободените доставки са т. нар. доставки, за които не се начислява данък добавена стойност. Това са  такива доставки на стоки и услуги, които отговарят на критериите за облагане, но са освободени по социални и икономически причини.

Освободените доставки са изчерпателно посочени в Закона за ДДС, а именно:

 • Доставка, свързана със здравеопазване
 • Доставка, свързана със социални грижи и осигуряване
 • Доставка, свързана с образование, спорт и физическо възпитание
 • Доставка, свързана с култура
 • Доставка, свързана с вероизповедания
 • Доставка, с нестопански характер
 • Доставка, свързана със земя и сгради
 • Доставка на финансови услуги
 • Доставка на застрахователни услуги
 • Хазарт
 • Доставка на пощенски марки и пощенски услуги
 • Доставка на стоки или услуги, за които не е ползван данъчен кредит
 • ВОД, които биха били освободени, ако са извършени на територията на страната
 • ВОП на стоки, чиято доставка на територията на страната е освободена доставка
 • ВОП на стоки, чиято доставка на територията на страната е освободена доставка
 • доставки на инвестиционно злато
 • услуги на агенти, които действат от името и за сметка на друг, във връзка със доставки на инвестиционно злато
 • внос по силата на международни договори и внос на стоки от въоръжени сили на чужди държави

Ако искате да разберете точно какво се включва в тези услуги може да погледнете глава IV от Закона за ДДС.

Ако имате затруднения при прилагането на разпоредбите на Закона може да се свържете с нас, за да ви дадем нашето експертно мнение.

 

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас