Ако вие сте физическо лице, което е отдало под наем имота си тази статия е би била полезна за вас.

В настоящата статия ще изясним какви данъци се дължат при отдаване под наем на имот, как се декларират и плащат, също така и какви са санкциите при неспазването на закона.

При отдаването под наем на имот вие може да сключите договор за наем както с друго физическо лице, така и с фирма              ( предприятие или самоосигуряващо се лице).

Данъкът върху дохода от наем на имот се декларира, плаща и определя от:

  • Наемателят- ако наемателят е предприятие или самоосигуряващо се лице
  • Наемодателят- когато наемателят не е предприятие или самоосигурящо се лице, а в друго физическо лице

Определяне на данъка:

Данъкът е в размер на 10 % от размера на облагаемия доход ( полученият доход от наем). Преди да се изчисли данъка върху доходите от наем се признават 10% нормативно признати разходи ( без да е необходимо документално да се доказват; това е нормативно регламентирано в ЗДДФЛ).

Деклариране  на данъка и срокове:

Важно е да отбележим, че при декларирането и плащането на данък наем е водещо действително получения доход от наем. Ако вие имате договор за месечен наем, но наемателят ви не ви е платил за даден месец/и, вие не декларирате и не  дължите данък докато не получите действително наемната вноска.

Декларирането  на авансовия данък от получените доходи от наем се извършва на тримесечие през годината с декларация по чл. 55, ал.1 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица ( ЗДДФЛ).  Декларацията се подава и данъкът за плаща от наемателя, ако той е предприятие или самоосигуряващо се лице, или от наемодателя, ако наемателят е друго физическо лице. Декларирането и внасянето на дължимия авансов данък за първо тримесечие е до 30 април; за второто тримесечие е 31 юли; за третото тримесечие е 31 октомври на годината. Когато наемателят е предприятие или самоосигуряващо се лице, наемодателят може да заяви писмено пред наемателя, че желае да му бъде удържан данък за четвъртото тримесечие на годината. В този случай срокът за внасяне и декларариране е до 31 януари на следващата година.

Декларирането на годишния доход и довнасяне на окончателния данък се извършва от 10 януари до 30 април на следващата календарна година, за която е получен дохода от наем с декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Много е важно да отбележим, че вие като физическо лице отдало имота си на фирма, която е удържала данък за наема и е  декларирала и плащала данъка вуърху дохода ви от наем през цялата година,  въпреки това имате задължение  да подадете декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, дори и да не дължите данък към държавата.

Плащане на данък върху дохода от наем:

Данъкът върху дохода от наем се внася от:

  • Наемателя, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице, данъкът се удържа при изплащането на наема и се внася в държавния бюджет по сметка на ТД на НАП.
  • Наемодателя, когато наемателят не е предприятие или самоосигуряващо се лице, а физически лица, в държавния бюджет по сметка на ТД на НАП.

 

Санкции:

Лице което не подаде данъчна декларация в срок се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв. , ако не подлежи на по-тежко наказание, при повторно нарушение до 1000 лв.

Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, при повторно нарушение до 2000 лв.

 

Пример 1 :

Договор за месечен наем на недвижим имот в размер на 500 лв. между наемодател физическо лице и наемател – друго физическо лице. Наемът е получаван редовно всеки месец. Данък върху доходите от наем е 45 лв./ за месец. (НПР( нормативно признати разходи)= 500 лв. по 10%= 50лв. Сума за облагане= наема- НПР= 500 -50 = 450 лв. Данък наем= сума за облагане по 10 %= 450 лв по 10%= 45 лв.  Декларира се на тримесечие от получателя на дохода- наемадателят с декларация по чл. 55 от ЗФФДЛ. Сумата на тримесечие е 135 лв. Данък наем за година 540 лв. Плаща се към бюджета в същия срок. Наемодателят подава се декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от 10 януари до 30 април на следващата година. В декларацията се декларират авансово платения данък и окончателния за плащане за последното тримесечие. Плаща се в същия срок на деклариране на данъка. Данък наем за година възлиза на 540 лв.

Пример 2 :

Договор за месечен наем на недвижим имот в размер на 500 лв. между наемодател физическо лице и наемател – фирма. Наемът е получаван редовно всеки месец.Наемодателят писмено е уведомил наемателя, че иска данък наем да се удържа и за последното тримесечие на годината.  Данък върху доходите от наем е 45 лв./ за месец. (НПР( нормативно признати разходи)= 500 лв. по 10%= 50лв. Сума за облагане= наема- НПР= 500 -50 = 450 лв. Данък наем= сума за облагане по 10 %= 450 лв по 10%= 45 лв. Данъкът се удържа и на наемателя се изплаща наема с удържан данък.  Декларира се на тримесечие от наемателя с декларация по чл. 55 от ЗФФДЛ. Сумата на тримесечие е 135 лв. Плаща се към бюджета в същия срок. Наемателят подава се декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от 10 януари до 30 април на следващата година. В декларацията се декларират удържания данък в размер на 540 лв. за от доходите от наем за година. При липса на други доходи наемателят няма да дължи данък.

 

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас