1. ПИК / персонален идентификационен код/ от НАП ( Може да се извади от всеки един офис на НАП безплатно).
  2. Липса на публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация ( Може да се направи проверка с ПИК от НАП)
  3. Доходи от трудови правоотношения ( или доходи от наем, доходи от друга стопанска дейност, доходи от прехвърляне на права или имущество)
  4. Сключените застраховки Живот следва да са сключени от застрахователи лицензирани съгласно Кодекса на застраховането. Застраховката следва да отговаря на т. 1, буква а и буква б и  т. 3, буква а и буква б  от раздел I на приложение № 1 от Кодекса за застраховането(застраховка „Живот“, която включва застраховка само за достигане до определена възраст, застраховка само за смърт, застраховка за достигане до определена възраст или за по-ранна смърт, застраховка „Живот“ с връщане на премии; анюитети; застраховка „Живот“, която включва застраховка само за достигане доопределена възраст, застраховка само за смърт, застраховка за достигане доопределена възраст или за по-ранна смърт, застраховка „Живот“ с връщане напремии, застраховки за брак и за раждане; анюитети; )
  5. Удостоверение от застрахователя за направени застрахователни премии за застраховки Живот по т. 4.
  6. Служебна бележка за доходите по т.3.
  7. Сумата от годишните данъчни основи по т.3 се намалява с внесените през годината вноски по договори за застраховки Живот в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по т.3.

Пример:

Ако едно лице се е осигурявало по месечно трудово правоотношение на минималната работна заплата за цялата 2022 г.,  ( не са взети предвид болнични, обезщетения и др).  Няма  други получени доходи за 2022 г. на други основания.  Платена застрахователна премия е в размер на 1 000 лв. за 2022 г.Данъчната основа е 7 100 лв. Данъкът, който работодателя му е удържал през 2022 г. е в размер на 710 лв. Данъчното облекчение ще бъде 710 лв, а данъкът, които  може да иска да му бъде възстановен от НАП ще бъде в размер на 71 лв.

Пример:

Ако едно лице се е осигурявало по месечно трудово правоотношение 2 000 лв.( брутна заплата) за цялата  2022 г. Няма  други получени доходи за 2022 г. на други основания . Платена е застрахователна премия в размер на 1 000 лв. за 2022 г..Данъчната основа е 20 692 лв. Данъкът, които работодателя му е удържал е в размер на 2 069 лв.  Данъчното облекчение ще бъде 1 000 лв, а данъкът, които  може да иска да му бъде възстановен от НАП ще бъде в размер на 100 лв.

  1. Подаване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и приложенията към нея.

 

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас