От началото на месец Август 2023 г. има законодaтелна промяна в  Данъчно-процесуалния кодекс( ДОПК) относно определянето на запори по реда на същия закон.

Една от основните промени в тази поправка е корекцията на запорите върху трудови възнаграждения. По-конкретно, се отнася за  ситуацията, при която физически лица дължат пари на хазната.  С новата разпоредба се увеличава частта от дохода, която е защитена от запор, като се гарантира по-справедлив подход към длъжниците, които работят по трудово правоотношение. Основната промяна се състои във въвеждането на допълнителен защитен размер на дохода за длъжници, които са наети по трудово правоотношение. Тази допълнителна сума се определя, като от средната брутна месечна заплата за страната се извади минималната работна заплата и получената цифра се раздели на две.

За да илюстрираме това, нека разгледаме второто тримесечие на 2023 г. като пример. При средна брутна месечна заплата от 1957 лв. и минимална работна заплата от 780 лв. изчислението би дало допълнителен защитен доход от 588,50 лв. След това тази сума се добавя към минималната работна заплата, което води до несеквестируем доход от 1368,50 лв. за длъжниците, които работят и получават трудово възнаграждение.

Един забележителен аспект на тази промяна е, че по-високата несеквестируема сума, приложима към трудовия доход, не е фиксирана цифра. Тя претърпява периодични корекции на всяко тримесечие в съответствие с данните на Националния статистически институт (НСИ) за средната брутна работна заплата в страната. Този динамичен подход гарантира, че защитата, предоставена на длъжниците, е в крак с икономическите колебания.

Важно е да се подчертае, че това изменение се отнася конкретно за запори, уредени по реда на ДОПК. Става въпрос за публични вземания. Те са държавни и общински. Това са данъци, акцизи, осигурителни вноски, държавни и общински такси, глоби към КАТ и други.

Следва да се разграничи тази промяна от определянето на запор по реда на Гражданско- процесуалния кодекс( ГПК) към ЧСИ, при което няма промени относно изчисляването на несеквестриуемия доход.

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас