1. Заявление за вписване на обстоятелствата А4 – при подаване на документите на място в Търговския регистър се попълва на хартиен носител. При подаване на документите по електронен път се попълва онлайн в сайта на Търговския регистър.
  2. Протокол от решенията на едноличния собственик на капитала – едноличният собственик на капитала взема решение да освободи от длъжност и отговорност настоящия управител и избира нов управител. При необходимост се приема нов учредителен акт съгласно направените промени. Съгласно чл. 137, ал. 4 от Търговския закон протоколът трябва да бъде с нотариална заверка на подпис и съдържание, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.
  3. Молба от новия управител за приемането му като управител в дружеството.
  4. Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон- новият управител декларира липсата на обявяване в несъстоятелност и незаемането на управленска длъжност в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност.
  5. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ – новият управител декларира истинността на заявените обстоятелства.
  6. Декларация по чл. 141, ал. 5 от ТЗ – уведомление за напускане от управителя на дружеството.
  7. Декларация по чл. 141, ал.3 от ТЗ – съгласие и образец на подпис ( спесимен) на новия управител – задължително се заверя пред нотариус.
  8. Декларация по чл. 142 от ТЗ- новият управител декларира, че няма да извършва търговски сделки без съгласието на дружеството.
  9. Пълномощно- необходимо е когато се подава от лице, различно от търговеца. Ако е трето лице е нужно изрично нотариално заверено пълномощно и декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ. При подаването на документите от адвокат е необходимо пълномощно в обикновена писмена форма без нотариална заверка.
  10. Държавната такса е 30 лв. при подаване на документите на място в Търговския регистър и 15 лв. при подаване на документите по електронен път.

 

Процедурата по вписване в ТРРЮЛНЦ отнема около 3/три/ работни дни.

 

Свържете се с нас :
Счетоводна компания Монес ООД
телефон за връзка: +359883346067
електронен адрес: accountant@mones.bg
Уеб сайт: www.mones.bg

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас