1. Физическите лица, осъществяващи занаятчийска дейност трябва ли да имат касов апарат ?

Съгласно Наредба Н- 18 чл, ал.7  не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД  лице, което извършва следните дейности упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии – пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон. Кумулативно следва да са изпълнени всички условия, за да може едно лице,  което упражнява занаят да не издава фискална касова бележка, а именно:

 1. Упражнява занаят по смисъла на Закона на занаятите- условието в случая е изпълнено, имаме регистрация в занаятчийската камара със занаят Везбарство.
 2. Лицето, занаятчия трябва да бъде пенсионер по инвалидност или за изслужено време и старост.
 3. Лицето да извършва услугите с личен труд
 4. Не е търговец по смисъсла на Търговския закон

От така изложените правни основания трябва да има касов апарат.

! Наложеният платеж се счита за плащане в брой и е необходимо издаването на касов бон.

 1. Ако се работи с платформи като google, facebook, wordpressи други , получени са услуги от чуждестранни фирми ( в ЕС или извън него) е необходима регистрация по чл.97 от ЗДДС. Няма значение дали е занаятчийската дейност се упражнява като физическо лице или като юридическо лице ( ЕООД). И в двата случая подлежи на регистрация на това основание и то преди да получаване на услугата. При регистрация по ЗДДС по чл.97 от ЗДДС приходите получени от занаятчийската дейност не подлежат на облагане с ДДС.
 2. Електронен магазин. В ДР параграф 1 т.87  от ЗДДС  има легална дефиниция на електронен магазин – софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите, като се предоставя възможност за избор от клиента на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане. Ако сайтът има „количка“ и купувачите могат да си купят директно от сайта се счита, че това е електронен магазин. Ако произведенията се продават в други сайтове също е необходимо да се регистира електронен магазин в НАП чрез КЕП.
 3. Физическо лице осъществява занаятчийска дейност Везбарство :
  1. Вписване в регистъра на занаятчиите в Регионалната  занаятчийската камара
  2. Регистрация в регистър Булстат
  3. Данъци и осигуровки

Данъци

Оборотът е под 50 000 лв. за 12 последователни месеца се дължи патентен данък

Патентният данък се определя от общината, в която се извършва дейността, критерият е мястото на извършване на дейноостта- има разделение по зони. Везбарството подада в дейностите, които са облагат с патентен данък- шивашки услуги, плетачни и други подобни. [1] Подава се данъчна декларация по чл. 61н Закона за местни данъци и такси

Оборотът е над 50 000 лв. за 12 последователни месеца – съгласно чл.96 от ЗДДС задълженителна регистрация. Подават се месечни справки декларации по ЗДДС.

Подаване на данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ

Подават се декларация обр. 1 и 6 всеки месец за осигурителните вноски и се плащат до 25-то число на месеца следващ месеца на полагане на труда. Изчисляване на данъци и осигуровки, ако лицето не е регистрирано по ЗДДС и  дължи патентен данък

Избран месечен осигурителен доход от самоосигуряващия се: 650.00 лв.[2]

Осигурен(а) за общо заболяване и майчинство: Да

Доход, върху който съм осигурен(а) през месеца на друго основание (например трудов договор или друг гр. договор): 0.00 лв.

 1. Осигуровки плюс осигуровките по годишното довнасяне за месеца 203,45 лв.
 2. Патентен данък- 540 лв. [3]
 3. Данък върху дохода на физическото лице – не се дължи, ако осъществява само тази дейност, която подлежи на облагане с патентен данък. При други дейности, осъществяващи се паралелно се дължи данък върхъ дохода на физическото лице.
 4. Дължат се изравнителни осигурителни вноски, които се определят на база годишния осигурителен доход ( Приходите – 40 % от Приходите), платените през годината авансови осигурителни вноски, вноските по трудов договор. Изравнителните вноски не могат да надвишават максималният осигурителен доход от 3000 лв.[4] на месец.
 1. Осъществяване на дейност чрез ЕООД
  1. Регистрация на ЕООД в Търговски регистър към Агенция по вписванията
  2. Публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър
  3. Подават се декларация обр. 1 и 6 всеки месец за осигурителните вноски и се плащат до 25-то число на месеца следващ месеца на полагане на труда.
  4. Данъци и осигуровки

Приходи: 1000.00 лева

Избран месечен осигурителен доход от самоосигуряващия се: 650.00 лв.[5]

Осигурен(а) за общо заболяване и майчинство: Да

Осигурителният доход ще се изплаща като възнаграждение през ЕООД: Не [6]

Доход, върху който съм осигурен(а) през месеца на друго основание (например трудов договор или друг гр. договор): 0.00 лв.

Предвидени данъчно признати разходи на ЕООД на месец: 0.00 лева

 1. Месечен приход 1000.00 лв.
 2. Месечни разходи 0 лв. [7]
 3. Данъчна основа 1000.00 лв.
 4. Корпоративен данък ЕООД ( 10 %) 100.00 лв.
 5. Данък дивидент едноличен собственик (5%) 45.00 лв.
 6. Осигуровки самоосигуряващо се лице[8] 203.45 лв.

Уточнение:

Корпоративеният данък е годишен[1], за примера се изчислен за месец.

Данък дивидент се дължи само като има решение за разпределение на дивидент.

[1] Първа зона- 540 лв. данък годишно; втора- 110 лв.; трета- 40 лв. – според Наредбата за определяне на МДТ на община Велико Търново.

[2] Това е миниманият осигурителен доход. Oчаква се да се увеличи на  710 лв. с новия Закон за бюджета.

[3] Ако дейността се извършва в  центъра на гр. В. Търново

[4] Максималният осигурителен доход предстои да бъде увеличен на 3 400 лв. в приемането на новия Закон за бюджета.

[5] Oчаква се да се увеличи на  710 лв. с новия Закон за бюджета.

[6] Има възможност да се изплаща, но се дължи данък общ доход.

[7] Разходи свързани с дейността на фирмата, обосновани документално биха се признали и намалили корпоративния данък. Примерни разходи – материли за изработка, счетоводни такси, консумативи, поддръжка на сайт, наем на помещение и други.

[8] Фонд ДОО ( вкл. ОЗМ)- 18,3%; Фонд ДЗПО- 5%; фонд ЗО- 8%

[9] В определени хипотези се дължи авансово.

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас