От 1 септември 2023 г. физическите лица в България могат да открият безплатна разплащателна сметка за основни операции за получаване на заплати, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти. Тази инициатива, подкрепена от промени в Закона за платежните услуги и платежни системи и Закона за държавния бюджет за 2023 г., има за цел да подобри достъпа до банкови услуги за уязвими потребители.

Ключови точки и условия:

  1. Гражданите могат да открият една разплащателна сметка за основни операции, ако нямат друга банкова сметка за тези услуги.
  2.  Когато по сметка за основни операции  се извършват операции по нареждане на титуляря, включително и теглене на суми в брой, за тях не се заплащат такси, когато са за сметка на получени средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти.
  3.  Сметката за основни операции  се обслужва безплатно, когато по сметката постъпват и се съхраняват средства по точка 2 и лихвите върху тези средства.
  4.  При теглене на суми чрез терминални устройства АТМ и ПОС на банки, различни от обслужващата банка се дължи банкова такса.
  5. Съгласно промените в Кодекса на труда и Закона за ограничаване на плащанията в брой се въведе задължително условие всички работодатели със 100 и повече служители да трябва да изплащат работните заплати чрез банкови преводи, с изключение на работещите по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

 

 

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас